JAK WYGLĄDA PODPISANIE AKTU NOTARIALNEGO?

To decydujący moment, podczas którego następuje przeniesienie własności nieruchomości. Umowa przedwstępna zostaje w końcu `przypieczętowana`. Nabywca zostaje właścicielem wymarzonej nieruchomości, sprzedającego cieszy fakt, że udało się spieniężyć nieruchomość, a pośrednik zostaje doceniony za swoją ciężką pracę. To dobry dzień dla wszystkich!

Do wizyty u notariusza należy odpowiednio się przygotować. To moment, w którym zapadną kluczowe i wiążące decyzje. Aby doszło do podpisania aktu notarialnego, należy pamiętać o kilku istotnych sprawach. 

Umowa przenosząca własność nieruchomości pod rygorem nieważności musi mieć formę aktu notarialnego. Jest to dokument urzędowy sporządzany przez notariusza.  Akt notarialny powinien zawierać takie elementy jak: datę i miejsce sporządzenia (w przypadku nieruchomości może to być nawet przybliżenie co do minuty), dane notariusza, szczegółowe dane osób, które podpisują akt, a także oświadczenia stron i stwierdzenia (np. że akt został odczytany i podpisany), a także podpisy stron i notariusza. Akt notarialny ma charakter dokumentu urzędowego.

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego?
Podczas spotkania u notariusza, strony wysłuchują treści aktu przed jego podpisaniem. Notariusz czyta akt, tak aby każda ze stron, była w pełni świadoma co za chwilę podpisze. Po odczytaniu, strony mogą wnieść poprawki, jeżeli w akcie wystąpiły błędy. Można też, dopytywać notariusza o kwestie, których się nie rozumie. Jeżeli wszystko jest jasne i bezbłędne, strony podpisują akt.  Oryginał aktu, zawsze zostaje u notariusza, natomiast strony otrzymują wypis aktu, z taką samą mocą prawną jak oryginał.

Co należy do obowiązków notariusza?
Notariusz to osoba zaufania publicznego. Jego głównym zadaniem jest zatwierdzenie w formie aktu zgodnej woli stron. Podczas podpisywania aktu, powinien szczególnie dbać o interes obu stron, aby w pełni świadomie i z pełną odpowiedzialnością dokonały decyzji. Notariusz powinien poinformować strony o ich prawach i obowiązkach, a także o skutkach podpisywanej umowy. Musi zbadać wiarygodność przedstawianych przez strony dokumentów i czuwać, aby umowa została zawarta zgodnie z prawem. 

Jakie trzeba posiadać dokumenty?
Do zawarcia aktu notarialnego notariusz musi posiadać przede wszystkim: numer księgi wieczystej, tytuł prawny nabycia nieruchomości, zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta o braku zameldowania, zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o braku zaległości w opłatach. Kupujący musi przedstawić  zaświadczenie z banku o udzielonym kredycie – o ile nieruchomość jest finansowana kredytem. Dodatkowo do notariusza trzeba stawić się z dowodami osobistymi. Opłaty notarialnej dokonuje się zazwyczaj po podpisaniu aktu notarialnego.

autor: Marta Kubacka