notatnik
Puławy
Działka na wynajem
cena
50 zł
  • Zdjęcia
  • Mapa

Działka, Puławy

Symbol
NET-GW-1449
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
WYNAJEM
Status
AKTUALNA
Cena cena w innych walutach
50, 00 PLN
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Miejscowość
Puławy
Powierzchnia całkowita
1 000, 00 m2
opis oferty

Puławy, dnia 28.10.2022 r.

ZN.6845.111.2022.ZPSTAROSTA PUŁAWSKI

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 57/2022 Starosty Puławskiego z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres
do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 , usytuowanego na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 766/77 o pow. 0,1000 ha , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.

Szczegółowe rozmieszczenie miejsca postojowego stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00045346/9.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMUMiejsce postojowe zlokalizowane jest na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha przy ul. Norwida w Puławach.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kaniowczyków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/330/21 Rady Miasta Puławy z dnia
26 sierpnia 2021 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3780 z dnia 10 września 2021 roku stwierdza się, że działka ewidencyjna nr 766/77 przy ul. C.K. Norwida w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami:„ 5.MW” z przeznaczeniem pod:

Podstawowe:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,


Obiekty do parkowania - dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleń wewnętrznych (A),

Uzupełniające:

Skwery,


Place zabaw,


Ciągi piesze,


Ciągi pieszo - rowerowe,


Obiekty infrastruktury technicznej,

„ 9KDP” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy.


„ 14 KDW” z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM
I POSTĄPIENIA

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe nr 10 wynosi 50,00 zł netto.Wylicytowana wysokość miesięcznego czynszu najmu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia złotych 00/100) w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli . W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 10 listopada 2022 roku wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu .W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze miejsca postojowego oraz lokalizacji np. „Wadium na miejsce postojowe nr 10 przy ul. Norwida”

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru miejsca postojowego, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w Puławach w sali nr 102.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 odbył się w dniu 18 października 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Puławach przy al. Królewskiej 19 w Puławach w sali nr 102 i zakończył się wynikiem negatywnym.


Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.


W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargów.DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

ważny dokument potwierdzający tożsamość,


pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia),


pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsca postojowego przy ul. Norwida w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e
w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 38 wyżej wymienionej ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),ponadto w przypadku:podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;


małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.

Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną cenę. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.


Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.

INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

Starosta Puławski może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r poz. 2231).


Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłat - stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy z ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.


Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego miejsca postojowego oraz najbliższego otoczenia.


Wynajmujący zastrzega, że w umowie, które zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl , oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Skontaktuj się

Izabela Kulesza
(Infopublikator)

tel.: 730 65 47 57