oferty nieruchomości na wynajem

sortuj
Puławy

działka na wynajem
50 zł
Puławy, dnia 28.10.2022 r. ZN.6845.111.2022.ZP STAROSTA PUŁAWSKI działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 57/2022 Starosty Puławskiego z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 , usytuowanego na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 766/77 o pow. 0,1000 ha , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy. Szczegółowe rozmieszczenie miejsca postojowego stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00045346/9. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU Miejsce postojowe zlokalizowane jest na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha przy ul. Norwida w Puławach. Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kaniowczyków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/330/21 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2021 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3780 z dnia 10 września 2021 roku stwierdza się, że działka ewidencyjna nr 766/77 przy ul. C.K. Norwida w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami: „ 5.MW” z przeznaczeniem pod: Podstawowe: Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Obiekty do parkowania - dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleń wewnętrznych (A), Uzupełniające: Skwery, Place zabaw, Ciągi piesze, Ciągi pieszo - rowerowe, Obiekty infrastruktury technicznej, „ 9KDP” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy. „ 14 KDW” z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 485). DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe nr 10 wynosi 50,00 zł netto. Wylicytowana wysokość miesięcznego czynszu najmu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia złotych 00/100) w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli . W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 10 listopada 2022 roku wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu . W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze miejsca postojowego oraz lokalizacji np. „Wadium na miejsce postojowe nr 10 przy ul. Norwida” Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego. Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru miejsca postojowego, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w Puławach w sali nr 102. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 odbył się w dniu 18 października 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w Puławach w sali nr 102 i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargów. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić: ważny dokument potwierdzający tożsamość, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia), pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsca postojowego przy ul. Norwida w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 38 wyżej wymienionej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia), ponadto w przypadku: podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa; małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną cenę. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA Starosta Puławski może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r poz. 2231). Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Zasady aktualizacji opłat - stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy z ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego miejsca postojowego oraz najbliższego otoczenia. Wynajmujący zastrzega, że w umowie, które zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62. Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl , oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
dodana 30.10.2022
Poznań, Starołęka

lokal na wynajem
5 800 zł
32zł/m2
8 pokoi 180 m2
Do wynajęcia od zaraz. Do wykorzystania na działalność handlową, usługową, siedzibę firmy, biuro. Kontakt do opiekuna oferty - prezentacje : numer tel. 728808979 Przedmiotem oferty jest budynek wolnostojący przy ul.Starołęckiej w Poznaniu, zlokalizowany na terenie obiektu produkcyjno- magazynowego. Teren posesji zagospodarowany, ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Lokalizacja przy głównej, ruchliwej ulicy, budynek widoczny dla przejeżdżających kierowców, wjazd na parking bezpośrednio z ul.Starołęckiej. Budynek od około 4 lat z powodzeniem był wynajmowany jako gabinety m.in.: -fryzjerstwo (damskie i męskie), -gabinety kosmetyczne, -medycyny estetycznej , a wcześniej jako siedziba firmy (biura). W cenie najmu 8 miejsc parkingowych . Do wynajmu bez umeblowania i wyposażenia gabinetów. W budynku: alarm. Budynek posiada pełną infrastrukturę teleinformatyczną . W galerii zdjęć są zdjęcia z obecnym umeblowaniem i wyposażeniem i bez (sprzed najmu lokalu). Opis budynku : Budynek o powierzchni użytkowej ok.180m2. Parter: dwie sale usługowe o łącznej powierzchni ok. 70m2, sala np. konferencyjna (ok. 18m2), salon, korytarz, WC , kotłownia, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze. Poddasze: 4 pokoje, łazienka z prysznicem i WC, pom. socjalne, korytarz z wyjściem na taras. Wys. pomieszczeń - 2,60m, w salonie max- 5,20m. Budynek wybudowany z cegły kratówki ocieplony styropianem, otynkowany. Ściany gipsowane, dach pokryty dachówką i ocieplony watą mineralną. Okna PCV . W pobliżu oszklonej części parteru rozprowadzono ogrzewanie podłogowe . Ogrzewanie budynku: piec gazowy . Teren wokół budynku jest zagospodarowany, dojazd : asfalt. Wjazd oraz teren bezpośrednio przy posesji utwardzony kostką brukową. Okolica: zabudowa jednorodzinna, szkoła, duży ruch samochodowy. Komunikacja: do tramwaju ok. 1300m, autobus miejski tuż obok, przy ul. Starołęckiej. Cena najmu: Czynsz najmu: 5800 PLN (netto)+ prąd, woda, gaz . Wymagana kaucja: dwumiesięczny czynsz najmu. Wynagrodzenie dla biura nieruchomości. Polecam i zapraszam na prezentację ! Kontakt do opiekuna oferty - prezentacje : numer tel. 728808979 Uwaga: kontaktując się z nami wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w zakresie koniecznym do przedstawienia oferty. Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 paragraf 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje zawarte w ofertach otrzymujemy od właścicieli nieruchomości i mogą ulec zmianom. Staramy się, aby wszystkie oferty były zawsze jak najbardziej aktualne i odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
dodana 30.10.2022
Poznań, Wilda

lokal na wynajem
3 800 zł
23zł/m2
1 pokój 165 m2
Do wynajęcia pawilon usługowo-handlowy, na magazyn, hurtownię, Wilda/Dębiec (blisko do tramwaju i autobusu). Bez prowizji ! Opiekun oferty- prezentacje- telefon: 728 808 979 Lokal przez ostatnie kilka lat był wynajmowany jako hurtownia art. papierniczych i biurowych, a wcześniej delikatesy. W cenie 1 miejsce postojowe na terenie posesji. Lokal o powierzchni ok. 165m2 składa się z sali sprzedaży o powierzchni 135m2, wys. 2,6m- 2,4m i zaplecza o powierzchni ok. 30m2. Sala sprzedaży w kształcie litry L. Zaplecze: biuro, chłodnia, szatnia, WC, magazyn. Okna i główne drzwi wejściowe od ul. Wspólnej, chodnik przed lokalem wyłożony kostką. Dodatkowe wejście od zaplecza. Teren ogrodzony. Pawilon z 2003r, wybudowany z płyty obornickiej jednowarstwowej z dachem jednospadowym. Ogrzewanie elektryczne. Klimatyzacja: dwa klimatyzatory w tym jeden z funkcją grzania. Ciepła woda- dwa bojlery el. (10l) + podgrzewacz przepływowy. Media: prąd, woda, internet, alarm, kanalizacja. Koszt najmu : czynsz najmu : 3800 PLN brutto + prąd, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych. kaucja: 7000 PLN Polecam, telefon do kontaktu: 728 808 979 Uwaga: kontaktując się z nami wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w zakresie koniecznym do przedstawienia oferty. Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 paragraf 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje zawarte w ofertach otrzymujemy od właścicieli nieruchomości i mogą ulec zmianom. Staramy się, aby wszystkie oferty były zawsze jak najbardziej aktualne i odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
dodana 30.10.2022
Kraków, Krowodrza
Nowowiejska
mieszkanie na wynajem
1 900 zł
66zł/m2
1 pokój 29 m2 piętro: 3/4
Poleca do wynajęcia mieszkanie 1 pokojowe o powierzchni 28m2 zlokalizowane przy Racławickiej w centrum na trzecim piętrze. Mieszkanie umeblowane i wyposażone. Ogrzewanie miejskie !!! Najemca może korzystać z wózkowni. Mieszkanie położone jest w dzielnicy Krowodrza, w jednej z najlepiej rozwiniętych dzielnic Krakowa, zapewnia bliskość Rynku Głównego (zaledwie 2,5 km). Lokalizacja zapewniająca pełną infrastrukturę handlowo-usługową oraz bliskość terenów rekreacyjnych ciągnących się wzdłuż Młynówki Królewskiej. W pobliżu liczne punkty usługowo-handlowe, parki i dużo zieleni. Najem1900pln + czynsz 320pln + media (prąd, gaz), kaucja. prowizja. Umowa okazjonalna Zapraszamy do oglądania. Wolne od zaraz. Kontakt: 883-910-075 e-mail [email protected] www.myplace-home.pl Nieruchomości prezentowane na naszych stronach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prosimy o kontakt z naszym biurem, celem ustalenia szczegółów transakcji. Serdecznie polecam i zapraszam do kontaktu oraz prezentacji. Prezentacja jest bezpłatna!!! I would like to recommend a 1-room flat with an area of 28 sq m, located at Racławicka in the center on the third floor. The apartment is furnished and equipped. District heating !!! Rent2000 PLN + rent350 PLN + utilities (electricity, gas, ), deposit. commission. We invite you to watch. Contact: 883-910-095 e-mail [email protected] Real Estate Broker - license no.20325 www.myplace-home.pl Real estates presented on our websites do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. Please contact our office to arrange transaction details. I heartily recommend and invite you to contact and presentation. The presentation is free !!! Kontakt: 883-910-075 e-mail [email protected] Real Estate Broker - license no.20325 www.myplace-home.pl Nieruchomości prezentowane na naszych stronach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prosimy o kontakt z naszym biurem, celem ustalenia szczegółów transakcji. Serdecznie polecam i zapraszam do kontaktu oraz prezentacji. Prezentacja jest bezpłatna!!! Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/394763 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Waldemar Szumiec (licencja nr: 20325) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
dodana 30.10.2022
Poznań, Jeżyce

mieszkanie na wynajem
2 500 zł
38zł/m2
3 pokoje 66 m2 piętro: 2/4
Na wynajem 3-pokojowe zadbane mieszkanie na Jeżycach w uroczym klimacie "retro" z możliwością wynajmu murowanego garażu. ul. Dąbrowskiego 97 Oferta tylko u nas ! Nr telefonu do opiekuna oferty: 728 808 979 Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza, jest usytuowany na 2 piętrze 4 piętrowego bloku (lokal posiada loggię) . Budynek z 1960 r wybudowany z cegły, ocieplony. Układ mieszkania narożny, układ pokoi przechodni (rzut lokalu w galerii zdjęć). Do wynajęcia od 1 GRUDNIA 2022r. Wynajęcie garażu jest płatne dodatkowo 300 PLN + 125, 57 czynsz admin. za garaż. Jest możliwość wynajmu mieszkania bez garażu ! W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wprowadzania zwierząt. Atutem mieszkania jest bardzo dobra lokalizacja tj. w pobliżu skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z ul. Przybyszewskiego i ul. Żeromskiego. W pobliżu pełna infrastruktura. Najbliższy przystanek tramwajowy: "Żeromskiego", "Polna" Dworzec PKP- ok. 2,5 km , Lotnisko ok. 5 km, Rynek Jeżycki 1 km, Most Teatralny 1.5 km. Powierzchnia mieszkania to 66,72 mkw, składają się na nią: - 3 pokoje (około 20,6; 16,6; 10,1 mkw), wys. pomieszczeń 2,55 m - kuchnia (8,2 mkw), - łazienka z WC (4,8 mkw), - korytarz (5,9 mkw), - skrytka w kuchni 0,5 mkw, - loggia ok. 5,5 mkw Na wyposażeniu pozostaje: - zabudowa kuchni ze sprzętami AGD (płyta gazowa, piekarnik el., zmywarka, lodówka), drewniany stół z krzesłami, - szafy w korytarzu, - w sypialni: (drewniane meble robione na zamówienie tj. łóżko 2 os., szafa ubraniowa, biurko + sekretarzyk), - w pokoju (16,6 mkw): oszklone biblioteczki, biurko, krzesła, dywany. - salon bez umeblowania, jest możliwe umeblowanie na koszt wynajmującego - łazienka z wanną, umywalką, WC i pralką. W sypialni i średnim pokoju rolety zewnętrzne - sterowane ręcznie , we wszystkich oknach mieszkania rolety wewnętrzne. Okna PCV, ściany: gładź gipsowa - malowane. Podłogi w pokojach i na korytarzu - parkiet dębowy, drzwi sosnowe. W kuchni i w łazience terakota. Drzwi wejściowe- podwójne. Wystawa okien na Pd i Zach. Ogrzewanie-miejskie, ciepła woda- miejska. Gaz- wyłącznie do kuchenki gazowej w kuchni. Domofon. Gospodarz domu. Garaż murowany (powierzchnia: 16,75 mkw, wysokość max 3,19 m), wjazd do garażu - szlaban na pilota, monitoring. Do dyspozycji najemców jest piwnica o powierzchni około 3 m2. Cena najmu: - czynsz najmu : 2500 PLN ( 2800 PLN z garażem ) + czynsz administracyjny, obecnie 919,80 PLN dla 2 os. (w tym wywóz śmieci i zaliczki na wodę, ogrzewanie) + czynsz administracyjny za garaż, obecnie 125,57 PLN + prąd + gaz. - internet : umowę z dostawcą na podstawie umowy najmu zawiera najemca. - kaucja : 6000 PLN - wynagrodzenie dla biura nieruchomości. Miesięczne opłaty do administracji za lokal to obecnie: 919,80 PLN (w tym m.in. zaliczki na wodę zimną, ciepłą, ogrzewanie, wywóz śmieci (2 osoby), w tym opłaty stałe to obecnie 539,52 zł (opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy, podatek, piwnica, sprzątanie). Miesięczne opłaty do administracji za garaż to obecnie: 125,57 PLN Media: - prąd, - woda, - ogrzewanie i ciepła woda- miejskie, - gaz (wyłącznie do kuchenka gazowej w kuchni), - internet- światłowód ORANGE w budynku, jest możliwość skorzystania odpłatnie z internetu LTE - koszt około 35 PLN/ m-c Nr telefonu do kontaktu: 728 808 979 Uwaga: kontaktując się z nami wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w zakresie koniecznym do przedstawienia oferty. Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 paragraf 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje zawarte w ofertach otrzymujemy od właścicieli nieruchomości i mogą ulec zmianom. Staramy się, aby wszystkie oferty były zawsze jak najbardziej aktualne i odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
dodana 30.10.2022
Poznań, Jeżyce

mieszkanie na wynajem
2 000 zł
48zł/m2
2 pokoje 42 m2 piętro: 1/4
Do wynajmu dwupokojowe mieszkanie w budynku z 2000 r, przy ul. Szamarzewskiego 44/ Jeżyce. W bezpośrednim otoczeniu pełna infrastruktura, w tym przystanki autobusowe i tramwajowe, rondo Kaponiera - 1,6 km, do ul. Przybyszewskiego ok. 500 m. Gotowe do wprowadzenia ! Kontakt do opiekuna oferty - prezentacje : tel. 728808979 Miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej płatne dodatkowo 200 PLN - jest możliwość wynajmu mieszkania bez miejsca postojowego ! Idealne mieszkanie dla pary lub singla, studenta lub osoby pracującej. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wprowadzania zwierząt. Mieszkanie o powierzchni 42,10 m2 mieści się na pierwszym pi ę trze i sk ł ada si ę z pokoju dziennego po łą czonego z aneksem kuchennym, sypialni, ł azienki i korytarza. Składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym (łącznie: 21,5 m2), sypialni (ok.11 m2), łazienki (ok.4,7 m2) i korytarza (ok. 4,0 m2). Mieszkanie posiada balkon. Mieszkanie jest świeżo wymalowane. Mieszkanie jest umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD firmy WHIRLPOOL, pralka INDESIT. Podłogi: w salonie panele (nowe), w sypialni wykładzina dywanowa, w korytarzu, łazience i w kuchni kafle. We wszystkich oknach rolety wewnętrzne. W całym mieszkaniu oświetlenie LED. Wystawa okien - na zachód. Ogrzewanie miejskie, światłowód, teren ogrodzony, domofon, monitoring w hali garażowej. Opis mieszkania: pokój dzienny : kanapa narożnikowa- rozkładana, stolik kawowy, stół + 4 krzesła, komoda, dywan, meblościanka, aneks kuchenny : zabudowa kuchenna na wymiar, (płyta grzewcza-indukcja (nowa), piekarnik (nowy), zmywarka, duża lodówka, kuchenka mikrofalowa, okap kuchenny, zlewozmywak z baterią. sypialnia : łóżko dwuosobowe z materacem (szer. 1,60 m), regał, półka wisząca, lampa nocna, duża szafa garderobiana. łazienka : wanna narożna, umywalka z szafką, szafka łazienkowa - wisząca, WC, pralka INDESIT (nowa). przedpokój : szafa w zabudowie, wieszak ścienny, domofon. Wyposażenie dodatkowe : odkurzacz, talerze, kubki. Wys. pomieszczeń ok. 2,70m. Cena najmu: - czynsz najmu : 2200 PLN (łącznie z miejscem postojowym) + czynsz administracyjny, obecnie ok. 450 PLN dla 2 os. (w tym wywóz śmieci i zaliczki na wodę, ogrzewanie) + prąd . - internet : umowę z dostawcą na podstawie umowy najmu zawiera najemca. - kaucja : 4000 PLN - wynagrodzenie dla biura nieruchomości. Uwaga: kontaktując się z nami wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w zakresie koniecznym do przedstawienia oferty. Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 paragraf 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje zawarte w ofertach otrzymujemy od właścicieli nieruchomości i mogą ulec zmianom. Staramy się, aby wszystkie oferty były zawsze jak najbardziej aktualne i odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
dodana 30.10.2022
Toruń, Chełmińskie Przedmieście

mieszkanie na wynajem
2 300 zł
42zł/m2
3 pokoje 55 m2 piętro: 1
Przedstawiam Państwu piękne mieszkanie 3 pokojowe na chełmińskim przedmieściu po remoncie na wynajem. W skład lokalu wchodzi salon z wyjściem na duży balkon, sypialnia, pokój do własnej aranżacji np. dla dziecka, łazienka, przedpokój i kuchnia. Mieszkanie bardzo słoneczne, ustawne. Umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD. WSZYSTKO NOWE ! Urządzone gustownie, bardzo przytulne. W salonie rolety zewnętrzne. Piękna, cicha okolica, do toruńskiej Starówki 10 min spacerkiem ! W okolicy sklepy, targowiska, szkoły, przystanki MZK...Do mieszkania przynależy piwnica i miejsce w hali garażowej - dodatkowo płatne. Zapraszam do prezentacji ! Cena najmu 2300 zł Miejsce w hali garażowej 200 zł Czynsz administracyjny 300 zł Usługa pośrednictwa płatna ! Iza Kobierzycka 534 301 700 Więcej ofert na http://www.koloseum-nieruchomosci.pl/ KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI - BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - NAD POPRAWNYM PRZEBIEGIEM TRANSAKCJI CZUWA Współpracując z Nami oferujemy Państwu: - pomoc w negocjacjach nieruchomości - pomoc w uzyskaniu kredytu - preferencyjną stawkę u Notariusza GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO!!!: - doradztwo prawne przy zakupie nieruchomości - transakcje nadzoruje licencjonowany Pośrednik!!! - posiadamy ubezpieczenie na kwotę 1 000 000 PLN w ERGO HESTIA S.A. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na fakt, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i nie zawsze dają się zweryfikować, firma KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność oraz aktualność. Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za ofertę: 19837
dodana 30.10.2022, zmieniona: 30.10.2022
Warszawa, Ursynów

mieszkanie na wynajem
4 000 zł
63zł/m2
4 pokoje 63 m2 piętro: 1/3
Opis: Świeżo wyremontowane 4-pokojowe mieszkanie na Ursynowie. Mieszkanie po generalnym remoncie! Kuchnia wyposażona w nowe sprzęty AGD (lodówko-zamrażarka, piekarnik, mikrofalówka, zmywarka, płyta indukcyjna, okap). 3 oddzielne sypialnie od strony północnej, garderoba, łazienka z wanną z funkcją prysznica, wc, oraz salon z aneksem kuchennym z wyjściem na balkon od strony południowej. W mieszkaniu mnóstwo miejsca do przechowywania - w przedpokoju dwie duże szafy (w jednej z nich znajduje się pralko-suszarka), w każdej sypialni duże szafy. Mieszkanie znajduje się na wysokim parterze w niskim budynku, na cichym osiedlu. Piętro: wysoki parter W skład lokalu wchodzi: - salon + aneks kuchenny - 3 sypialnie - garderoba - łazienka - wc - przedpokój Do mieszkania przynależy balkon Komunikacja - metro Natolin ok 750m (8min pieszo) - autobusy (najbliższe linie autobusowe 166, 192, 179, N37) Lokalizacja: Mieszkanie znajduje się przy ul. Lokajskiego 12. W pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, Galeria Ursynów, sklepy, apteki, restauracje, Pałac w Natolinie, Park przy Bażantarni, Las Kabacki. Warunki najmu: Czynsz: 4 000zł + czynsz administracyjny z zaliczkami za wodę oraz ogrzewanie (wysokość czynszu zależy od zużycia mediów, na ten moment to ok 850zł) + Prąd Kaucja: 7 000zł Zapraszam do kontaktu telefonicznego i na prezentację! Ewelina Szewc Doradca ds. Nieruchomości kom. +48 881 441 089 E-mail: [email protected] Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na fakt, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i nie zawsze dają się zweryfikować, firma KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność oraz aktualność. Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za ofertę: 19837
dodana 30.10.2022, zmieniona: 30.10.2022
Kraków, Stare Miasto
Karłowicza
mieszkanie na wynajem
3 400 zł
49zł/m2
3 pokoje 70 m2
Oferuję Państwu 3 pokojowe mieszkanie w dzielnicy Krowodrza w apartamentowcu przy ul. Karłowicza/ Czarnowiejska. MIESZKANIE Mieszkanie znajduje się na wysokim parterze, jego metraż liczy ok. 70 m2 na co składają się: - kuchnia (pełni wyposażona kuchnia tj, płyta, lodówka, okap, blat, piekarnik, zlewozmywak, stół, krzesła), - sypialnia , - sypialnia , - sypialnia/ salon , - łazienka (wanna, umywalka, WC, pralka), - toaleta z umywalka - przedpokój (wieszak, obszerna szafa wnękowa). DODATKOWE INFORMACJE - wolne od do ustalenia - ogrzewanie miejskie, - ciepła woda z sieci miejskiej, - mieszkanie wykończone w wysokim standardzie, - mieszkanie w apartamentowcu, - kaucja, - duży metraż mieszkania, - brak gazu na mieszkaniu, - bliskość parków oraz sklepów, - okolica: ul. Karłowicza, ul. Czarnowiejska, ul. Królewska, ul. Chopina, ul. Symfoniczna, ul. Szymanowskiego, ul. Lea, ul. Konarskiego, ul. Aleja Adama Mickiewicza. Możliwość wynajęcia miejsca parkingowego w cenie 400zl CENA Koszt wynajmu 3500zł + czynsz do administracji ok.980zł (zimna woda, śmieci, fundusz remontowy i utrzymanie części wspólnej) + prąd. Wymagana kaucja zwrotna i prowizja. kontakt: 503543200 883-910-075 e-mail [email protected] Real Estate Broker - license no.20325 www.myplace-home.pl Nieruchomości prezentowane na naszych stronach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prosimy o kontakt z naszym biurem, celem ustalenia szczegółów transakcji. Serdecznie polecam i zapraszam do kontaktu oraz prezentacji. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Waldemar Szumiec (licencja nr: 20325) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
dodana 30.10.2022
GORZÓW WIELKOPOLSKI, CENTRUM

lokal na wynajem
700 zł
35zł/m2
20 m2 piętro: Parter/3
Przedmiotem oferty jest lokal użytkowy o powierzchni 20 m2 usytuowany na poziomie parturu w III kondygnacyjnego Centrum Handlowego położonego w Gorzowie Wielkopolskim - Centrum Miasta. Na powierzchnię 20 m2 wchodzą sala sprzedaży, wc usytuowane na parterze stanowi cześć wspólną. Nieruchomość w bardzo dobrym stanie, nadający się do rozpoczęcia działalności bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ściany szpachlowane i malowane, na podłodze położono panele. Parametry techniczne lokalu pozwalają na prowadzenie szerokiego wachlarzu działalności usługowej, handlowej, biurowej czy kancelaryjnej. Istnieje możliwość dostosowania pomieszczeń pod własne zapotrzebowanie. Lokal o nowoczesnej aranżacji. Kondygnacje budynku połączone systemem ruchomych schodów i windy. Zapewniona całodobowa ochrona i profesjonalna administracja obiektu. Budynek klimatyzowany wyposażony w system telekomunikacyjny, antywłamaniowy i przeciwpożarowy. Dogodna lokalizacja przy jednej z głównych ulic miasta, w miejscu o dużym natężeniu ruchu stanowi o atrakcyjności lokalu. Przy budynku liczne miejsca parkingowe. Cena najmu: 700 zł + VAT + opłaty administracyjne ( około 500,00 zł ) + VAT + energia. Kaucja w wysokości 2.000,00 zł ZAPRASZAMY NA PREZENTACJE ! ! ! Zapraszamy na prezentację nieruchomosci Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej DRWIEGANIERUCHOMOSCI.PL Biuro Nieruchomości DRWIĘGA - TWÓJ WYMARZONY DOM W ZASIĘGU RĘKI... Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
dodana 29.10.2022
Warszawa, Mokotów

mieszkanie na wynajem
4 700 zł
78zł/m2
2 pokoje 60 m2 piętro: 2/8
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe o powierzchni 60m2 na 2-gim piętrze apartamentowca, składające się z: - salonu z wyjściem na duży balkon, - wnęki kuchennej, - sypialni, - łazienki z wc i wanną, - przedpokoju. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w garażu podziemnym. Mieszkanie wykończone w wysokim standardzie, klimatyzowane, w pełni umeblowane i wyposażone, gotowe go zamieszkania od 15.11.2022 roku. OKOLICA I LOKALIZACJA Mieszkanie mieści się przy ul. Obrzeżnej 3. W bezpośredniej okolicy pełna infratruktura miejska, liczne punkty handlowe, usługowe i gastronimiczne, placówki opiekuńcze i edukacyjne. W bliskiej odległosci znajduje się Galeria Mokotów. KOMUNIKACJA Liczne linie autobusowe i tramwajowe zapewniają doskonałą kumunikację z całym miastem. CZYNSZ najmu wynosi 4700 zł, w tym czynsz administracyjny (ok. 750 zł) oraz miejsce postojowe. Dodatkowe rozliczane media według liczników. Zadzwoń i umów się na prezentację! W swojej ofercie posiadam również oferty deweloperskie - bez PROWIZJI i bez PODATKU PCC (2%). Kontaktując się ze mną w jednym miejscu sprawdzisz oferty blisko 100 inwestycji w Warszawie i okolicach. Magdalena Różanowska Doradca ds. Nieruchomości Tel. 884-695-222 e-mail: [email protected] Więcej ofert na http://www.koloseum-nieruchomosci.pl/ Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na fakt, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i nie zawsze dają się zweryfikować, firma KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność. Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za ofertę: 19837
dodana 28.10.2022, zmieniona: 30.10.2022